Statut

Fundacja CMP Czy Mogę Pomóc? -  jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm).

Fundacja wykonuje cele określone w art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, w szczególności w zakresie ochrony i promocji Zdrowia. Dokonując wpłat na Fundację możecie Państwo skorzystać z odliczenia podatkowego w wysokości do 6 % wartości swojego dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).