Jak złożyć wniosek?

Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? udziela pomocy w zakresie:

 • dofinansowania operacji zaćmy
 • dofinansowania kosztów leczenia

Pomoc przyznawana jest przez Fundację w ramach projektu „Ratunek dla oka – bezpłatne operacje zaćmy” osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, które mają stwierdzoną zaćmę do zabiegu w trybie pilnym. Pomoc dot. dofinansowania kosztów zabiegu usunięcia zaćmy udzielana jest tylko mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego oraz Warszawy.

Zasady i warunki udzielania pomocy

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie podania wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty należy przesłać w dowolny sposób -  mailem bądź pocztą tradycyjną lub przynieść je do siedziby Fundacji przy ul. Puławskiej 49 w Piasecznie ( IV p. budynku Centrum Medycznego CMP).

Przesłanie dokumentów:

 • Poczta elektroniczną: pomoc@czymogepomoc.pl

 • Adres: Fundacja CMP – Czy Mogę Pomóc? ul. Puławska 49, 05 – 500 Piaseczno

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie zaproszony na rozmowę z przedstawicielem Fundacji. Zastrzegamy, iż będziemy rozpatrywać wnioski jedynie z wymaganymi załącznikami, których spis zamieszczony jest we wniosku:

 • Zaświadczenie o zarobkach osób utrzymujących gospodarstwo domowe lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – osoba zarejestrowana jako bezrobotna z prawem do/lub bez prawa do zasiłku

 • Odcinek renty/emerytury

 • Zaświadczenie z PCPR, OPS lub/i innych organizacji pozarządowych o pobieranym świadczeniu (pomocy finansowej lub/i rzeczowej);

 • Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem;

 • Opinia lekarza okulisty z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem w szczególności dot. pacjentów ubiegających się o dofinansowanie do operacji zaćmy;

 • Wynik badania ostrości widzenia dot. pacjentów ubiegających się o dofinansowanie do operacji zaćmy;
 • Zaświadczenie o niepełnosprawności;

 • Inne dokumenty poświadczające wypadki losowe;

Wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia Fundacji o zmianie statusu finansowego.

Tryb podejmowania decyzji

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej i jej wysokości lub/i pomocy rzeczowej podejmuje Zarząd.

Finansowy zakres pomocy

Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby wnioskującej i ogólnych warunków życia. Do każdego wniosku podchodzimy w sposób indywidualny.